BikesPlaza probeert de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven, echter zijn alle wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. BikesPlaza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de BikesPlaza website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BikesPlaza B.V. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BikesPlaza vereist.
Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door BikesPlaza, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover BikesPlaza geen controle heeft. BikesPlaza is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door BikesPlaza B.V. ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en BikesPlaza.

Aansprakelijkheid
BikesPlaza sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
De BikesPlaza website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.